Информације о раду тужилаштва

Овде можете погледати и преузети текстове докумената везаних за рад тужилаштва

Извештаји

Информатор о раду Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду 

Програм и план рада Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду за 2017. годину

Програм и план рада Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду за 2016. годину

Правилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду

Комуникациони протокол Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду

Остварени план рада у комуникационој статегији, период 16.12.2016.-15.05.2017.

Остварени план рада у комуникационој стратегији, период 13.05.2016.-15.12.2016.

Остварени план рада у комуникационој статегији, период 16.12.2015.-12.05.2016.

Извештај о раду по примени комуникационе стратегије: информативне, консултативне и промотивне активности (2016)

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Зрењанину за 2016. годину

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Сремској Митровици

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Сомбору

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Суботици за 2016. годину

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Шапцу

Информатор о раду Вишег јавног тужилаштва у Шапцу за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Бечеју за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Зрењанину за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Кикинди за 2017. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Сомбору

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Врбасу за 2017. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Суботици за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Сенти за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Руми за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Лозници за 2016. годину

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Шапцу

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Сремској Митровици

Информатор о раду Основног јавног тужилаштва у Старој Пазови за 2016. годину

Извештај о информативним, консултативним и промотивним активностима 11.12.2015. (однос са медијима)

Остварени план рада у комуникационој статегији, период 16.5.2015.-15.12.2015.

Остварени план рада у комуникационој статегији, период 26.1.2015.-15.5.2015.

Преглед обима послова републичког тужилаштва, апелационих, виших, основних и тужилаштава са посебним надлежностима у 2015. години

Годишњи преглед рада републичког тужилаштва, апелационих, виших, основних, за организовани криминал и тужилаштва за ратне злочине КСТ-1 (2015)

Годишњи преглед рада основних јавних тужилаштава КСТ контролна табела (2015)

Годишњи преглед рада виших јавних тужилаштава КСТ-1 А (2015)

Годишњи преглед рада основних јавних тужилаштава КСТ-1 Б (2015)

Преглед кривичних дела из области општег криминала КСТ-2 (2015)

Преглед кривичних дела против привреде, службене дужности и кривична дела са коруптивним елементом КСТ-3 (2015)

Одузета имовинска корист КСТ-3 (2015)

Преглед кривичних дела против уставног уређења и безбедности Републике Србије КСТ-4 (2015)

Преглед кривичних дела против човечности и других добара заштићених међународним правом КСТ-5 (2015)

Преглед кривичних дела против Војске Републике Србије КСТ-6 (2015)

Рад јавних тужилаштава по посебним законима у којима су прописана кривична дела КСТ-7 (2015)

Преглед рада виших и основних јавних тужилаштава и тужилаштава посебне надлежности по непознатим починиоцима КСТ-8 (2015)

Преглед рада виших јавних тужилаштава у предметима малолетних починилаца КСТ-9 (2015)

Преглед кривичних дела малолетних починилаца по вишим јавним тужилаштвима (2015)

Преглед рада тужилаштава у поступку по правним лековима КСТ-10 (2015)

Преглед рада јавних тужилаштава по одлагању кривичног гоњења- опортунитет "КЕО" (2015)

Преглед рада јавних тужилаштава по споразуму о признању кривичног дела "СК" (2015)

Преглед рада јавних тужилаштава по закону о одговорности правних лица за кривична дела "КТПЛ" (2015)

Закони, прописи, правилници, одлуке

Закон о јавном тужилаштву

Закон о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава

Закон о државном већу тужилаца

Закон о агенцији за борбу против корупције

Закон о слободном приступу информацијама од јавног значаја

Закон о заштити права на суђење у разумном року

Закон о заштити података о личности

Закон о заштити узбуњивача

Правилник о управи у јавним тужилаштвима

Обрасци

Образац притужбе на рад правосудних органа

Захтев за приступ информацији од јавног значаја