Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду основано је Законом о седиштима и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС", број 116/2008), а почело је са радом 1.1.2010. године.

Надлежност јавног тужилаштва одређује се у складу са одрeдбама Закона о уређењу судова које важе за утврђивање стварне надлежности Апелационог суда у Новом Саду.

Надлежност јавног тужилаштва прописана је чланом 14. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС“ број 116/2008, 104/2009, 101/2010, 101/2011, 121/2012, 101/2013 и 114/2014) и одређује се у складу са одредбама закона које важе за утврђивање стварне надлежности суда (Закон о уређењу судова) пред којим јавно тужилаштво поступа, осим када законом није другачије одређено. У складу са наведеним законским одредбама, Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду, поступа пред Апелационим судом у Новом Саду, и другим органима на начин прописан законом, надзире и усмерава виша и основна тужилаштва на подручју своје надлежности.

Подручје суда/тужилаштва је територија на којој се простире надлежност суда/тужилаштва.

Месна надлежност Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду одређена је  Законом о седиштима  и подручјима судова и јавних тужилаштава ("Службени гласник РС" број 101/2013 од 20.11.2013. године, ступио је на снагу 21.11.2013. године, а примењује се од 1.1.2014. године).

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду је надређено тужилаштво подручним вишим јавним тужилаштвима у Новом Саду, Суботици, Сомбору, Зрењанину, Сремској Митровици и Шапцу, као и основним јавним тужилаштвима у Новом Саду, Бачкој Паланци, Суботици, Сенти, Сомбору, Врбасу, Зрењанину, Кикинди, Бечеју, Сремској Митровици, Руми, Старој Пазови, Шапцу и Лозници.

 

Организација

Апелационо јавно тужилаштво у Новом Саду чине Апелациони јавни тужилац, заменици јавног тужиоца и запослени у  јавном тужилаштву.

Радом Апелационог јавног тужилаштва руководи Апелациони јавни тужилац.  Сви у Апелационом јавном тужилаштву подређени су Апелационом јавном тужиоцу.

Рад у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду је организован у оквиру организационих јединица и то: одељења и секретаријата.

У оквиру одељења образована су: кривично одељење, одељење за борбу против корупције, одељење за борбу против малолетничке деликвенције, одељење за поступање у предметима рехабилитације и одељење аналитике и јавнотужилачке праксе.

У оквиру секретаријата образују се унутрашње организационе јединице: писарница, дактилобиро, одељење за информатику и аналитику и помоћно-техничка служба и рачуноводство.

 

Тужилац, заменици и секретар

Апелациони јавни тужилац у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду је Милан Ткалац.

Заменици јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Новом Саду су:
Бранислава Инић Јашаревић, Весна Вучићевић, Бранислава Вучковић,  Слободан Димитријевић, Радован Лазић, Марица Дујин, Новак Терзија,  Ивана Летица Павић и Зоран Вуцеља.
 
Секретар тужилаштва је Нада Бајић Тодоровић.

 

 

Унутрашња организација Апелационог јавног тужилаштвау Новом Саду се може преузети овде:

Унутрашња организација

Преглед и надлежности организационих јединица Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду се може преузети овде:

Организационе јединице

Преглед завођења евиденције (уписници, помоћне књиге, остало) Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду се може преузети овде:

Завођење евиденције

Територијално подручје у надлежности Апелационог јавног тужилаштва у Новом Саду